เอกสารจดทะเบียนบริษัท คือ เอกสารบริษัทมีอะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัทที่ไหน จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

รวมเอกสารสำคัญที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท 

เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเอกสารหลักฐานที่เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการจดทะเบียนบริษัทกัน ซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าเอกสารจดทะเบียนบริษัทมีเนื้อหายิบย่อย และความละเอียดพอสมควร แต่วันนี้เราจะหยิบยกเอาเอกสารหลัก ๆ ที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจกันว่าจะต้องมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะให้ง่ายและสะดวกต่อการจดทะเบียนบริษัทให้มีความรวดเร็วในกระบวนการเอกสารได้มากยิ่งขึ้น

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. ส่วนแรกเป็นแบบฟอร์มคำขอที่สามารถขอซื้อจากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซด์ได้ที่ dbd.go.th
 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 • รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 • แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี ซึ่งเอกสารเรื่องหนังสือมอบอำนาจนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนบริษัทไม่สามารถมาดำเนินการเพื่อยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเอง สามารถใช้วิธีการแนบเอกสารฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นบุคคลใดที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการออกหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ จากนั้นจะถือว่าบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเฉพาะส่วนสามารถดำเนินการแทนผู้ขอจดทะเบียน)
 1. เอกสารหลักฐานของบริษัทจำกัด ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องแนบเพิ่มเติม
 • สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
 • สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
 • สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 1. เงื่อนไขพิเศษ หากบริษัทจำกัดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนชาติถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือหากบริษัทจำกัดที่ดำเนินกิจการอยู่ไม่ได้มีคนต่างชาติผู้ถือหุ้นแต่มีคนต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งมีสิทธิ์ในการลงนามหรือมีสิทธิ์ร่วมลงนามผูกพันบริษัทในกิจการธุรกิจ หากอยู่ในสองกรณีนี้ดังกล่าวหรือมีความเกี่ยวข้องบริษัทจำกัดที่ดำเนินกิจการ บริษัทที่จะจดทะเบียนต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการรับรองหรือเพื่อแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสัญชาติไทยเพื่อใช้ประกอบเอกสารหลักฐานเรื่องคำขอจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้เอกสารหลักฐานทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องมีรายละเอียดในส่วนของการแสดงจำนวนเงินที่มีความสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยเช่นกัน